Statut Polskiej Partii Imperium Słowiańskiego

Deklaracja PPIS
Z uwagi na to, iż w Polsce większość władzy i finansjery nie jest w posiadaniu nacji słowiańskiej i aby temu zapobiec i umocnić Naród Polski w przeświadczeniu, że powinno to być odwrotnie, konieczne jest dla bezpieczeństwa Polaków, czujących w sobie Słowiańską Krew – założenie parii.
1. Naszą największą wartością jest Polak z krwi i kości słowiańskiej, im chcemy służyć, w razie potrzeby, poświęcić życie.
2. Chcemy, aby Naród Słowiański bez trudu zdobywał pracę i otrzymywał za nią adekwatne wynagrodzenie.
3. Chcemy, aby jedynym celem władzy było uznanie woli ludu polskiego wyrażone przez referenda i w demokratycznych wyborach.
4. Jesteśmy za Ojczyzną ludzi wolnych, solidarnych, korzystających ze zdobyczy nauki, kultury, wartości takich jak godność oraz swobodny rozwój człowieka.
5. Nasze motto, to silne i praworządne Państwo Polskie. Jesteśmy za demokracją parlamentarną oraz możliwością oraz możliwością swobodnego samoorganizowania się społeczeństwa.
6. Chcemy, aby Naród Polski bez trudu zdobywał pracę i otrzymywał za nią godziwne wynagrodzenie. Jesteśmy wyczuleni na cudzą krzywdę i wyzysk.
7. Będziemy uparcie walczyć o postawienie przed sąd tych, którzy podstępem wykupili za bezcen, a potem sprzedali majątek narodowy, na niekorzyść Polski.
8. Będziemy usilnie zabiegać o zdobycie większości w parlamencie, a tym samym w rządzie, mediach i instytucjach państwowych. W momencie, kiedy zdobędziemy większość, wystapimy o likwidację wszystkich istniejących partii politycznych, a rządy Polską pozostawiamy dla narodu polskiego poprzez demokratyczne wybory i referenda.
Nazwa, sens i cel partii.
Partia nosi nazwę POLSKIE IMPERIUM SŁOWIAŃSKIE „Razem”
Partia chce działąć w ramach konstytucyjnego porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej dążąc do urzeczywistnienia swego programu dla dobra Narodu i Ojczyzny.
Za największą powinność uznaje wdrażanie prawdziwej demokracji i jej ochronę.
Za wartość naczelną uznajemy racjonalny rozwój człowieka, jego godny byt w środowisku i cywilizacji, sprawiedliwość społeczną i równość praw.
Celem partii jest:
a) zdobycie i utrzymanie większości w pozycji społecznej i materialnej człowieka w społeczeństwie polskim;
b) zapewnienie bezpieczeństwa dla Polaków narodowości słowiańskiej oraz jej suwerenności politycznej i gospodarczej;
c) zachowanie całkowitej demokracji politycznej, ekonomicznej i społecznej państwa;
d) współdziałanie ze wszystkimi, którym bliskie są ideały demokracji, wolności, humanizmu i postępu społecznego na świecie;
e) uczestniczyć w tworzeniu programu i polityki;
f) korzystać z infotmacji o pracy partii i jej struktur;
g) krytytkować i wyrazać swoje opinie w zakresie pracy organów partyjnych i ich członków;
h) ubiegać się o rekomendacje partii, o mandat do oraganów państwowych i samorządowych oraz korzystać z jej poparcia w kampaniach wyborczych;
i) korzystać z ochrony i opieki władz i członków PPIS.
1. Członek PPIS na obowiązek:
a) przestrzegać statut PPIS i realizować jego program
b) postępować zgodnie z ideologią PPIS i szerzyć ją wśród otoczenia
c) dbać o dobre imię partii i pozyskiwać jej sympatyków i członków
d) uczestniczyć i dopingować innych w jej działalności
e) stosować się do uchwał władz i organów PPIS
f) regularnie opłacać składkę.
PARTIA
Partia realizuje wytyczoną politykę poprzez działalność swoich członków w organach państwowych i samorządowych, związkach zawodowych i organiazacjach społecznych. Są oni tam wyrazicielami celów i założeń polityki partii.

Zasadę udziału partii w wyborach określa Kongres.

Category: